top of page

ASSOCIACIÓ CULTURAL ZEN DE GIRONA

 

ESTATUTS

 

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

 

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

 

Aquesta associació, denominada Associació Cultural Zen de Girona regula les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunay, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació; i els seus estatuts.

 

ARTICLE 2. FINS, ACTIVITATS I BENEFICIARIS 

 

 1. Les finalitats d’aquesta associació són:

 1. Difondre, ensenyar i practicar la meditació Zen (Zazen) tal com la va transmetre a Occident Taisen Deshimaru, fundador de l’Associació Zen Internacional.

 2. Mantenir llaços vinculants amb l’Associació Zen Internacional.

 3. Difondre valors propis del Budisme Zen Soto, com són la pau, tolerància, compassió, ajuda, cooperació, etc., tant en les relacions interpersonals, com entre cultures, confessions i religions, països, etc.

 4. Promoure bones pràctiques en l’àmbit social i mediambiental per a desenvolupar una cultura de pau i de respecte als drets humans i al medi ambient.

 

2. Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

 1. L’estudi del zen i la pràctica de la meditació zen, zazen.

 2. La cura i manteniment dels locals sobre els que l’Associació tingui possessió, ja sigui com a propietari, arrendatari o en virtut de qualsevol altre títol, a fi de destinar-los als fins associatius.

 3. L’organització d’estades, conferències, seminaris, cursos, tallers, exposicions, etc. per a la pràctica i l’estudi del zen.

 4. La traducció i publicació d’obres relacionades principalment amb el Budisme.

 5. Recaptar les donacions i aportacions que voluntàriament lliurin els particulars i les entitats, i destinar-les a les necessitats derivades dels fins associatius.

 

3. En queda exclòs tot ànim de lucre

 

ARTICLE 3. DOMICILI SOCIAL I AMBIT TERRITORIAL D’ACTUACIÓ

 

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a Girona i radica a la Gran Via de Jaume I, número 44, pis 3er, 2ª, B, 17001.

 2. Les funcions d’aquesta Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, la seva activitat pot estendre’s més enllà, en l’àmbit estatal o internacional, per a esdeveniments que tinguin relació directa amb els seus fins associatius.

 

 

Capítol II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions

 

ARTICLE 4. ASSOCIATS

 

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

 

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

 

Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol.licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

 

ARTICLE 5. DRETS DELS ASSOCIATS

 

Són drets dels membres de l’Associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius si tenen més de cinc anys de pràctica continuada de zazen o estan ordenats bodhisatva o monjo/a zen.

 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta DIrectiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 6. Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.

 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

 9. Fer ús els serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.

 10. Formar part dels grups de treball.

 11. Posseir un exemplar dels estatuts.

 12. Consultar els llibres de l’Associació.

 

ARTICLE 6. DEURES DELS ASSOCIATS

 

Són deures dels membres de l’Associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.

 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

 

ARTICLE 7. BAIXA DE L’ASSOCIAT

 

Són causa per ser donats de baixa de l’Associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

 2. No satisfer les quotes fixades.

 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

 

Capítol III. L’Assemblea General

 

ARTICLE 8

 

 1. L’Assembela General és l’organ sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen els assumptes que són competència de l’Assemblea, per les majories que més endavant es regulen.

 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

ARTICLE 9. COMPETÈNCIES

 

 1. L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals

 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

 3. Modificar els estatuts.

 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al financement de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’Associació.

 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.

 6. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

 7. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

 8. Conèixer les sol.licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva. 

 9. Sol.licitar la declaració d’utilitat pública.

 10. Transformar-se en una entitat de diferent naturalesa jurídica (com una fundació o d’altres).

 11. Acordar l’ingrés i la baixa en una altra entitat associativa o unió d’associacions.

 12. Resoldre sobre les qüestions que no estigui expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.

 

 1. La relació de lles anteriors facultats té caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

ARTICLE 10. REUNIONS ORDINÀRIES I EXTAORDINÀRIES

 

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol.liciti un nombre d’associats no inferior al 10% dels socis; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol.licitud.

 

ARTICLE 11. CONVOCATÒRIES I TAULA DE L’ASSEMBLEA

 

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment, per qualsevol dels següents mitjans:

  • Escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats que l’Associació ha de tenir.

  • Via telemàtica, com correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica que consti en la relació actualitzada d’associats esmentada en el paràgraf anterior.

 1. Les reunions de l’Assemblea General les presideix el president de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. Si no hi és, la persona que designi la pròpia Assemblea.

 2. El secretari, o la persona que el substitueix, redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president o la persona que el substitueixi, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

 

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local soial.

 

ARTICLE 12. CONSTITUCIO I AMPLIACIONS DE L’ORDRE DEL DIA

 

 1. L’Assemblea General  es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

 2. El 10% dels associats pot sol.licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

 

L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

 

ARTICLE 13. MAJORIES PER A L’ADOPCIÓ D’ACORDS

 

 1. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’Associació.

 2. Amb caràcter general, amb les excepcions que es relacionen en el següent apartat, els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, cessament de càrrecs abans del compliment del termini pel que van ser escollits, separació de membres de l’Associació es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). 

 4. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra). Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

 

 

Capitol IV, La Junta Directiva

 

ARTICLE 14. COMPOSICIÓ, NOMENAMENT, GRATUÏTAT DELS CÀRRECS

 

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. La componen, com a mínim, un president, un secretari i un tresorer. I de ser nomenats per l’Assemblea General, també formaran part d’aquest òrgan, el vicepresident, i els vocals que l’Assemblea anomeni.

      Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

 1. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, i els càrrecs que desenvoluparan dintre d’aquesta es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

 2. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.

 3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

ARTICLE 15. DURACIÓ DEL CÀRREC, CESSAMENT I VACANTS

 

 1. Els membres de la Junta DIrectiva exerceixen el càrrec durant un període de cins anys, sense perjudici que puguin ser reelegits,

 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglementari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 1. Renúncia notificada a l’òrgan de govern.

 2. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

 3. Baixa com a membre de l’Associació.

 4. Separació acordada per l’Assemblea General amb la majoria qualificad prevista a l’Article 13.3. dels Estatuts.

 5. Incapacitat o inhabilitació.

 6. Mort o declaració d’absència.

 1. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionament el càrrec vacant.

 

ARTICLE 16. COMPETÈNCIES

 

La Junta DIrectiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.

 4. Proposar i defensar davant l’Assemblea General l’establliment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer.

 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressuposts de l’exercici següent.

 7. Contractar els empleats que, en el seu cas, l’Associació pogués tenir.

 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

  • Subvencions o altres ajuts.

  • L’ús de locals altres que els propis de l’Associació.

 1. Obrir comptes a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits. La disposició dels fons es determina a l’Article 29.

 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 3. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun òrgan de govern de l’Associació o que hi hagi estat delegada expressament.

 

ARTICLE 17. REUNIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES

 

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueix, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.

 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol.licita un terç dels membres que la componen.

 

ARTICLE 18. ASSISTÈNCIA A LES REUNIONS

 

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació de set dies o hi ha un quòrum d’un terç dels seus membres.

 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre.

 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

ARTICLE 19. DELEGACIÓ DE FACULTATS: COMISSIONS I MANDATARIS

 

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses commissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confïi amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser aprovats o autoritzats per l’Assemblea General.

 

ARTICLE 20. ACTES

 

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada sessió de la Junta Directiva s’han de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

 

ARTICLE 21. COMPETÈNCIES

 

1. Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

 4. Establir la convocatòria de les reunions de l”assemblea General i de la Junta Directiva.

 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.

 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 

2.   El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més 

      edat de la Junta per aquest ordre.

 

 

Capítol VI. La tresoreria, la secretaria i les vocalies

 

ARTICLE 22. TRESORER

 

El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

ARTICLE 23. SECRETARI

 

El Secretari i en el cas d’haver designat aquest càrrec, el vicepresident, han de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i també portar el llibre de registre de socis.

 

ARTICLE 24. VOCALS

 

Els vocals assitiran a les reunions de la Junta Directiva per participar en les qüestions que es tractin i la presa de decisions, sense altres responsabilitats inicials.

 

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

 

ARTICLE 25. CONSTITUCIÓ I INFORMES DE L’ACTIVITAT

 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

Els encarregats de les comissions o grups de treball, que es procurarà que siguin membres de la Junta Directiva, han de presentar a aquesta un informe detallat de les seves actuacions, que aquest òrgan de govern analitzarà

 

Capítol VIII. Règim econòmic

 

ARTICLE 26. PATRIMONI FUNDACIONAL

Aquesta Associació es va crear al seu dia sense patrimoni fundacional.

 

ARTICLE 27. FONS D’INGRESSOS

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.

 2. Les subvencions oficials o particulars.

 3. Les donacions, les herències o els llegats.

 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se. 

 

ARTICLE 28. QUOTES PERIÒDIQUES

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries. 

 

ARTICLE 29. EXERCICI ECONÒMIC

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

 

ARTICLE 30. DISPOSICIO DE FONS

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari. 

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president. 

 

Capítol IX. El règim disciplinari 

 

Article 31. INFRACCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. que incompleixin les seves obligacions. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc. 

 

Capítol X. La dissolució 

 

Article 32. ACORD DE DISSOLUCIÓ

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

 

Article 33. LIQUIDACIÓ

 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 

 3. Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 

 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, tingui finalitats el més similars possibles a les d’aquesta Associació. En últim terme, es lliuraria el romanent a entitats sense ànim de lucre que hagin destacat en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 

 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte. 

 

 

Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’Assemblea General de data del xxxxx de xxxxxx

Girona, xxxxxxxxxx

 

 

Vist i plau del President                                                        El Secretari

Josep Soler Carbo                                                                 Gerard Arbat

bottom of page